Τρίτη, 1 Απριλίου 2014

ΕΕ: Οσα κόμματα δεν πειθαρχούν θα τιμωρούνται


Ο νέος Κανονισμός για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα της ΕΕ, που συμφωνήθηκε ανάμεσα στο Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο, πρόκειται να ψηφιστεί τον Απρίλη, στην τελευταία Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν τις ευρωεκλογές του Μάη. Η συμφωνία για το νέο Κανονισμό των ευρωκομμάτων ήταν από τις προτεραιότητες της συγκυβέρνησης ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, το πρώτο εξάμηνο του 2014, ενώ δραστήριο ρόλο έπαιξαν η επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ, Μ. Γιαννάκου -συντάκτρια της σχετικής έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου- αλλά και τα ευρωκόμματα, συμπεριλαμβανομένου του οπορτουνιστικού Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ), στο οποίο μέλος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σημεία τριβής ανάμεσα στους πολιτικούς εκπροσώπους του κεφαλαίου στο Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποτέλεσαν οι αρμοδιότητες κάθε οργάνου στην αναγνώριση των ευρωκομμάτων, στην καταχώριση, διαγραφή τους από το σχετικό «Μητρώο» και στην επιβολή ποινών και κυρώσεων σ' αυτά. Η αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προέβλεπε αποκλειστική αρμοδιότητα του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ το Συμβούλιο απαιτούσε οι αστικές κυβερνήσεις να έχουν λόγο και ρόλο σε όλα τα παραπάνω ζητήματα, καθώς και έλεγχο συμμόρφωσης των ευρωκομμάτων και με τις εθνικές νομοθεσίες.

Η τελική συμφωνία προβλέπει τη δημιουργία μιας «αρχής» και την εμπλοκή των αστικών κυβερνήσεων των κρατών - μελών στον έλεγχο των ευρωκομμάτων. Συγκεκριμένα:

1. Δημιουργείται μία «ανεξάρτητη Αρχή», η οποία είναι αρμόδια για την αναγνώριση, την καταχώριση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων στο «Μητρώο» της ΕΕ, τη διαγραφή τους εάν διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν τις αρχές και τις αξίες της λυκοσυμμαχίας της ΕΕ και την επιβολή ποινών και κυρώσεων
(διακοπή, αναστολή, μείωση της χρηματοδότησής τους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, πρόστιμο μέχρι το 10% του προϋπολογισμού τους). Η «αρχή» αυτή είναι μονοπρόσωπη. Ο διευθυντής της αποφασίζει για όλα τα παραπάνω. Επιλέγεται μεταξύ όσων υποβάλλουν υποψηφιότητες, από μια επιτροπή, αποτελούμενη από τους γενικούς γραμματείς των οργάνων της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Για την εγγραφή στο «Μητρώο» της ΕΕ απαιτείται από το ευρωκόμμα η υπογραφή και η υποβολή τυποποιημένης δήλωσης προσήλωσης στις «αρχές και τις αξίες της ΕΕ», που περιέχεται ως παράρτημα στον Κανονισμό. Δήλωση πίστης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το καπιταλιστικό σύστημα, στην «οικονομία της ελεύθερης αγοράς», στις τέσσερις ελευθερίες του κεφαλαίου, που αποτελούν τις «θεμελιώδεις αρχές» της ΕΕ. Επίσης, απαιτείται η υποβολή του καταστατικού του, το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στον Κανονισμό, ώστε να συμμορφώνεται με ό,τι η ΕΕ θεωρεί «εσωκομματική δημοκρατία». Ανάμεσα στα άλλα ζητήματα που υποχρεωτικά πρέπει να περιλαμβάνει το καταστατικό των ευρωκομμάτων (μέλη, δικαιώματα μελών, εκλογικές διαδικασίες, διαδικασία λήψης αποφάσεων κά) είναι να περιέχει και διατάξεις για τη «διαφάνεια» (τήρηση βιβλίων, λογαριασμών, δωρεές), δηλαδή το φακέλωμα των μελών του και την παράδοση των ονομάτων και των στοιχείων τους στα όργανα της ΕΕ. Γι' αυτό, τα ευρωκόμματα, με βάση το νέο κανονισμό, υποχρεώνονται να υποβάλουν κάθε χρόνο και πλήρη κατάλογο των μελών τους (εθνικά πολιτικά κόμματα και φυσικά πρόσωπα). Η «αρχή» ελέγχει τακτικά εάν τα ευρωκόμματα συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που βάζει η ΕΕ, και πάνω απ' όλα αν με τη δράση τους«σέβονται» και υπηρετούν τις «αρχές και τις αξίες» της ΕΕ.

Εάν διαπιστωθεί ότι το ευρωκόμμα δεν σέβεται, παραβιάζει αυτές τις προϋποθέσεις, το Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο, η Επιτροπή ή το κράτος - μέλος που το ευρωκόμμα έχει την έδρα του, μπορούν να ζητήσουν από την «αρχή» τη διαγραφή του ευρωκόμματος από το «Μητρώο», οπότε παύει να υπάρχει ως «ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα».

2. Με τον Κανονισμό τα ευρωκόμματα αποκτούν ένα δικό τους ιδιαίτερο ενιαίο, ευρωενωσιακό νομικό καθεστώς. Σημαντική μεταβολή σε σχέση με τον ισχύοντα κανονισμό, αποτελεί το γεγονός, ότι με το νέο καθεστώς η δημιουργία και η αναγνώριση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων αποσυνδέεται και γίνεται ανεξάρτητη από τη χρηματοδότησή τους από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Ενώ, με το μέχρι σήμερα καθεστώς, η αναγνώριση ενός ευρωκόμματος γινόταν για να μπορεί να χρηματοδοτηθεί, με το νέο κανονισμό το ευρωκόμμα πρέπει πρώτα να αναγνωριστεί και να εγγραφεί στο «Μητρώο» ευρωκομμάτων της ΕΕ αυτοτελώς και ανεξάρτητα από τυχόν χρηματοδότησή του σε μεταγενέστερο χρόνο, αφού για να δικαιούται χρηματοδότηση πρέπει να έχει εκλέξει έναν τουλάχιστον ευρωβουλευτή.

3. Επιβάλλεται ακόμη πιο ασφυκτικός έλεγχος των οικονομικών των ευρωκομμάτων. Υπόκεινται στον έλεγχο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και της OLAF (της Οικονομικής Αστυνομίας της ΕΕ), που μπορούν ανά πάσα στιγμή να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους στα κόμματα και να ζητάνε οποιαδήποτε στοιχεία και έγγραφα. Τον ίδιο έλεγχο έχουν δικαίωμα να ασκούν και οι εθνικές αρχές (σε συνεργασία με το Ευρωκοινοβούλιο) για τα χρήματα που προέρχονται από τους ίδιους πόρους των ευρωκομμάτων.

4. Το τελικό κείμενο του Κανονισμού προβλέπει ότι απαγορεύονται δωρεές στα ευρωκόμματα πάνω από 18.000 ευρώ ανά έτος και ανά δωρητή (από 12.000 ευρώ που ισχύει σήμερα). Τα ευρωκόμματα πρέπει να υποβάλουν στην ΕΕ λίστα με τα ονόματα όλων των δωρητών τους, που έχουν κάνει δωρεές πάνω από 3.000 ευρώ ανά έτος (από 1.000 ευρώ που προέβλεπε η αρχική πρόταση και 500 ευρώ που ισχύει με τον ισχύοντα κανονισμό). Για δωρεές ποσών από 1.500 έως 3.000 ευρώ τα ευρωκόμματα ζητάνε τη γραπτή συγκατάθεση των δωρητών για να συμπεριλάβουν τα ονόματά τους στη λίστα. Οι συνδρομές των μελών των ευρωκομμάτων επιτρέπονται, απαγορεύεται όμως αυτές να ξεπερνούν το 40% του ετήσιου προϋπολογισμού τους, ώστε να παραμένουν πλήρως εξαρτημένα από την ευρωενωσιακή χρηματοδότηση. Επίσης, και οι συνδρομές ή εισφορές κάθε μέλους δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 18.000 ευρώ ανά έτος, με εξαίρεση τους ευρωβουλευτές και τους βουλευτές εθνικών ή τοπικών Κοινοβουλίων.

5. Ο νέος Κανονισμός για τα ευρωκόμματα καταργεί και αντικαθιστά τον ισχύοντα κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2004/2003, όπως είχε αναθεωρηθεί το 2007 (κυρίως για να συμπεριλάβει τη χρηματοδότηση πολιτικών ιδρυμάτων των ευρωκομμάτων). Ο νέος Κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει από την 1-1-2017, η «αρχή», όμως που προβλέπει θα συσταθεί την 1-9-2016.

Οι παραπάνω είναι οι βασικές αλλαγές, σε σχέση με το αρχικό κείμενο του κανονισμού που είχαν προτείνει η Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο, που κάνουν ακόμη πιο αντιδραστικό το περιεχόμενό του

Με το νέο Κανονισμό βαθαίνουν και ενισχύονται όλα τα αντιδραστικά χαρακτηριστικά των ευρωκομμάτων. Τα κόμματα αυτά αποτελούν πλέον και με τη βούλα του ευρωενωσιακού νόμου κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όργανα του αντιλαϊκού ευρωενωσιακού οικοδομήματος. Βέβαια, αυτός είναι ο ρόλος τους και σήμερα. Με το νέο καθεστώς αυτός ο αντιδραστικός ρόλος τους καθιερώνεται και νομοθετικά. Οι πολιτικοί εκπρόσωποι του κεφαλαίου ανησυχούν για τις δυνατότητες του αστικού πολιτικού συστήματος και του οικοδομήματος της ΕΕ να ενσωματώνει λαϊκές μάζες και επιδιώκουν να αυξήσουν την ετοιμότητά του σε εναλλακτικές λύσεις για αναπαλαιώσεις του αστικού πολιτικού συστήματος, ώστε να απορροφάει κραδασμούς από την ογκούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια και αγανάκτηση.

Χρειάζονται γι' αυτό όργανα, ιμάντες μεταβίβασης της στρατηγικής των μονοπωλίων και της ΕΕ σε εργατικές - λαϊκές μάζες. Με τη σύγκλιση των κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας τους, την εξάρτησή τους από την ευρωενωσιακή χρηματοδότηση, η ΕΕ θέλει να κατευθύνει και να καθοδηγεί τη δράση των ευρωκομμάτων, αστικών και οπορτουνιστικών, ώστε να υπηρετούν αποτελεσματικότερα την αστική πολιτική, την εξουσία του κεφαλαίου.

Στο στόχαστρο της ΕΕ, των αστικών κυβερνήσεων και των κομμάτων του ευρωμονόδρομου είναι ο περιορισμός της ιδεολογικοπολιτικής δράσης των μαρξιστικών - λενινιστικών Κομμουνιστικών Κομμάτων, η συμμόρφωσή τους με τους κανόνες της αστικής δημοκρατίας - δικτατορίας των μονοπωλίων. Τόσο με τη διαμόρφωση κομμάτων εξαρτώμενων από την κρατική ή ευρωενωσιακή χρηματοδότηση, όσο και με τον έλεγχο των δεσμών τους με τις μάζες και τη δράση τους (δημοσίευση ονομάτων των μελών και όσων ενισχύουν οικονομικά τα κόμματα).

Στην κατεύθυνση αυτή η συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες του αστικού Τύπου, να φέρει προς ψήφιση νέο νόμο για τη χρηματοδότηση των κομμάτων, που θα μειώνει το ποσό της κρατικής επιχορήγησης και θα επιβάλλει ασφυκτικό έλεγχο των οικονομικών, της λειτουργίας και κατ' επέκταση της δράσης τους, αναθέτοντας ελεγκτικό ρόλο σε «αρχή στην οποία θα πλειοψηφούν δικαστές», σύμφωνα με τα πρότυπα του κανονισμού της ΕΕ για τα ευρωκόμματα. Η αστική τάξη δυναμώνει την επίθεση στα κόμματα εκείνα που αμφισβητούν την εξουσία του κεφαλαίου, το οικοδόμημα της ΕΕ.

Όλα τα κόμματα του κεφαλαίου και του ευρωμονόδρομου, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΗΜΑΡ,Οικολόγοι Πράσινοι, είναι ενταγμένα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά κόμματα.

Αποδεικνύεται ακόμη πιο καθαρά πόσο σαθρά είναι τα επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των οπορτουνιστών που συμμετέχουν στο Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ). Το ΚΕΑ και τα κόμματα που συμμετέχουν σ' αυτό υπηρετούν τους σκοπούς της ΕΕ. Όχι μόνο έχουν δεσμευτεί με το πρόγραμμα και το καταστατικό τους να υπηρετούν τις αξίες της ΕΕ, δηλαδή το καπιταλιστικό σύστημα, αλλά της έχουν εκχωρήσει το απόλυτο δικαίωμα να αποφασίζει και να ελέγχει διαρκώς τη συμμόρφωσή τους με τη «νομιμότητα» του κεφαλαίου και της ΕΕ.

Οι οπορτουνιστές μέσα από τις γραμμές του ΚΕΑ έχουν παραιτηθεί από την ταξική πάλη. Ενσωματωμένοι ενεργά στο αστικό πολιτικό σύστημα, στηρίζουν τη στρατηγική της ΕΕ, το βάρβαρο εκμεταλλευτικό σύστημα, επιδιώκοντας να εξαπατήσουν εργατικές - λαϊκές συνειδήσεις με ουτοπικά παραμύθια ότι η ΕΕ μπορεί να γίνει φιλολαϊκή, αν επικρατήσει ένας άλλος συσχετισμός δυνάμεων, ότι ο καπιταλισμός μπορεί να αποκτήσει «ανθρώπινο πρόσωπο» με άλλο μείγμα αστικής διαχείρισης.

Γι' αυτό και το ΚΕΑ ήταν το πρώτο από τα ευρωκόμματα που έσπευσε να ανακηρύξει τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ υποψήφιο πρόεδρο της Κομισιόν, ώστε μαζί με τα άλλα ευρωκόμματα να εντείνουν τη χειραγώγηση και την ενσωμάτωση των εργαζομένων στα κράτη - μέλη της ΕΕ, να ενισχύσουν τα κόμματα αυτά ως φορείς και μηχανισμούς χειραγώγησης. Να προσδώσουν δήθεν λαϊκή νομιμοποίηση στα αντιλαϊκά ευρωενωσιακά όργανα, όπως η Επιτροπή, να εγκλωβίσουν τις λαϊκές συνειδήσεις στα δεσμά του ευρωμονόδρομου.

Το ΚΚΕ εξαρχής κατήγγειλε και απέρριψε τις προτάσεις της ΕΕ για την ίδρυση και την παραπέρα ενίσχυση των αντιδραστικών χαρακτηριστικών των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων, συνεχίζοντας την πάλη για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, για την ανατροπή του καπιταλισμού και την οικοδόμηση της σοσιαλιστικής - κομμουνιστικής κοινωνίας.

Το ΚΚΕ δεν είναι ενταγμένο σε κανένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και δεν πρόκειται να αποδεχθεί τους αντιδραστικούς όρους για την κρατική ή κοινοτική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, να δίνει στοιχεία που συνδέονται με τη δράση και την οικονομική συμβολή των κομματικών μελών, των φίλων, των οπαδών και των ψηφοφόρων του.

Η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα είναι επιτακτική ανάγκη να δώσουν αποφασιστική απάντηση καταδίκης, τιμωρίας της ιμπεριαλιστικής ένωσης του κεφαλαίου, των αστικών κυβερνήσεων και των κομμάτων του ευρωμονόδρομου με όποιο προσωπείο κι αν εμφανίζονται για να εγκλωβίζουν λαϊκές συνειδήσεις.

Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα

πηγή: 902

5 σχόλια:

 1. Γραμμή παραγωγής φτιάχνουν κανονικά. Προδιαγραφές, καλούπι, ποιοτικός έλεγχος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ...

  http://eyrytixn.blogspot.gr/2013/10/blog-post_25.html

  Παναγιώτα Σταθοπούλου: Μια ηρωίδα της Αντίστασης!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 3. Πριν αλέκτωρ λαλήσει τρεις φορές το ΚΚΕ δικαιώθηκε για ακόμα μια άλλη φορά Διότι με οξυδέρκεια προέβλεψε τα παπατζίδικα κόλπα του ΣΥΡΙΖΑ, για τον κάλπικο τρόπο που θα διαχειρίζονταν το δημοψήφισμα,. Όλα αυτά οδήγησαν τελικά την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να υπογράψει με τους δανειστές, ένα νέο επαίσχυντο μνημόνιο., ΑΠΛΩΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΝΑΕΙ , όσους πίστεψαν και επένδυσαν στα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα του ΣΥΡΙΖΑ και όσου καλλιέργησαν την αυταπάτη για αριστερή κυβέρνηση (π.χ ΑΝΤΑΡΣΥΑ-ΕΠΑΜ και .λοιποί) ) , Η προοπτική είναι με το ΚΚΕ στον αγώνα για την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή ένωση με κοινωνική ιδιοκτησία, μονομερή διαγραφή του χρέους, κεντρικό σχεδιασμό της οικονομίας με μηδενική ανεργία , όλα αυτά θα οδηγήσουν σε πραγματική πρόοδο την Ελλάδα σε ευμάρεια και ευτυχία τους Έλληνες πολίτες μακριά από τα σημερινά αδιέξοδα της υποταγής στους δανειστές

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Όταν δεν έχεις προοπτική της αποδέσμευσης από την Ε.Ε, με λαϊκή εξουσία όπως σταθερά και αταλάντευτα έχει το ΚΚΕ. Ήταν μοιραίο και φυσικό επακόλουθο ο οικτρός συμβιβασμός του ΣΥΡΙΖΑ Διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει, απλώς ο ΣΥΡΙΖΑ μεταλλάχτηκε, γιατί μοιραία εκεί οδηγεί η κάθε διαχείριση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή